Базово обучение в Агенция „Митници“

На основание чл. 10, ал. 12 от Закона за митниците и чл. 39, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенция „Митници”, новоназначените служители в специализираната администрация завършват базов курс за обучение в Националния учебен център на Агенция "Митници".

Базовият курс се провежда по учебна програма, която е хармонизирана и е в съответствие със стандартите на Европейския съюз (EC) в сферата на митническото обучение, определени в Рамката на компетентностите за митническата професия и съответните Учебни планове на ЕС в митническата област.

Обучението има за цел да гарантира правилното и еднакво прилагане на митническото законодателство на ЕС, предоставянето на по-добра митническа услуга на територията на Съюза и подобряване на сътрудничеството с търговския сектор.

Първоначалното базово обучение е разделено в три теоретични модула с обща продължителност 64 работни дни, т.е 500 часа, последвани от практическо обучение в рамките на 600 часа. Програмата включва 70теми от митническото, акцизното и данъчното законодателство, както и от Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Теоретичните модули се провеждат в Националния учебен център на Агенция „Митници“ от висококвалифицирани експерти от Българската митническа администрация, преминали курс „Обучение на обучаващи” с преподаватели от английската и френската митническа администрация.

В рамките на теоретичните модули се прилагат различни форми, методи и техники на обучение: в класна стая, електронно и смесено обучение, решаване на тестове и казуси, дискусии, упражнения и др. Участниците в курса се запознават с модулите за електронно обучение, разработени от Европейската комисия.

Практическото обучениесе провежда от наставници в митническите учреждения по месторабота на участниците в курса. За наставници се определят опитни служители от съответното митническо учреждение с високи професионални и нравствени качества, с желание за работа с курсистите и с добри комуникативни умения.         

Практическото обучение има практико-приложен характер и е насочено към развиване на умения за прилагане на усвоените в съответния модул знания.    

След всеки теоретичен и практически модул се провежда изпит.

 

Резултатите от проведеното теоретично и практическо обучение се отразяват в персонални атестационни книжки.Идеята за съществуването им е, че базовото обучение е непрекъснат процес, в който еднакво са ангажирани всички заинтересувани страни – преподаватели, наставници, курсисти, началници на митнически учреждения и дирекция „Национален учебен център“. В тази връзка, атестационните книжки съдържат: разпределението на учебните дисциплини по модули; оценки от модулните изпити;  оценки от наставниците по време на практиката – по работни места(поставя се оценка по шестобалната система и се описва постигнатия напредък от курсиста по време на учебната практика); оценката от вътрешния изпит в съответното митническо учреждение (изпитът се провежда в края на пълния курс на обучение); оценката от финалния изпит пред комисия, назначена от директора на Агенция „Митници“.

Информацията в атестационните книжки, с изключение на разпределението на темите в теоретичните модули, се попълва от наставниците, членовете на изпитните комисии и началниците на митници. Целта е да се проследи индивидуалния напредък на курсистите, като всеки от наставниците дава своята оценка и становище относно нивото на придобитите знания и умения на съответния курсист.   

Окончателното становище за професионалните качества, достигнато нивото на компетентност и нагласите за работа на курсистите се дава в професионална характеристика на курсиста, която се съставя от наставниците, съвместно с началника на съответната митница и е неразделна част от атестационната книжка.

Атестационната книжка се попълва от приблизително 60 преподаватели и наставници, което гарантира постигане на справедлива и обективна оценка, високи стандарти в обучението и ясни ангажименти от страна на опитните служители и ръководния състав на митническите учреждения.

 

По време на базовото обучение служителите се явяват на 8 изпита, от които 6 модулни (3 след теоретичното и 3 след практическото обучение) и 2 изпита върху материала от пълния курс на обучение (първият изпит е пред комисия от наставници в митническите учреждения; вторият в дирекция НУЦ, пред комисия, назначена от директора на Агенция „Митници“).

Модулните изпити са писмени и включват въпроси и казуси от изучения в съответния модул учебен материал.

Финалният изпит се състои от две части – писмен и устен. Писменият изпит е с продължителност 4 астрономически часа. Той включва въпроси и казуси в областта на митническото и акцизното законодателство по отношение на: тарифната политика, митническите режими и митническото оформяне на стоки, митническото разузнаване и разследване, митническото задължение и акцизното законодателство, като в тях се включват и въпроси от други теми, изучавани по време на курса и имащи пряка връзка с основната тема на казуса в съответната област. Във всяка област писменият изпит съдържа: 2 казуса, 2 отворени въпроса и 4 затворени въпроса.

Устният изпит включва въпроси върху преподавания учебен материал от Програмата на базов курс за обучение на служители от специализираната администрация.

По време на устния изпит комисията трябва да се убеди, че всеки от изпитваните е придобил достатъчно знания и умения, и притежава необходимите компетенции, за да изпълнява оперативно-контролна дейност в структурите на Агенция „Митници”. 

Крайната оценка от финалния изпит се формира по шестобалната система, като средноаритметична от оценката на писмения и устния изпит.

Вътрешният изпит в митническите учреждения, предхожда финалния и се провежда по аналогичен начин.

Базовият курс се счита за успешно завършен при получена средна оценка от финалния изпит не по-ниска от добър (4,00) по шестобалната система.

На служителите, преминали успешно курса на обучение, се издава Удостоверение за завършен базов курс.

Регламентът за провеждане на базово обучение е разписан в утвърдени от директора на Агенция „Митници“ Правила за организацията и реда за провеждане на базов курс за обучение на служители от специализираната администрация на Агенция „Митници” (Правилата).

Те имат за цел да улеснят организацията и провеждането на базовото обучение, да допринесат за повишаване на неговата ефективност и да направят прозрачен процеса по оценяване на придобитите знания и умения.

С Правилата се гарантира предоставянето на качествено базово обучение на служителите в специализираната митническа администрация, което е един от основните инструменти за постигане на доброто изпълнение на служебните им задължения, както и за повишаване ефективността на работата на митническата администрация.

Добрите практики в базовото обучение на служителите от Българската митническа администрация дадоха основание на Световната банка да препоръча на няколко други страни въвеждането на българския модел на обучение, като например в Украйна, Молдова и Армения.