Бенчмарк в електронното управление. Обща рамка на Европейската Комисия за 2012-2015 г.

Доклад на Генерална дирекция Комуникации на Европейската Комисия.