Национални правила за външна обратна връзка

Експертите от CAF ресурсния център разработиха Национални правила за  външна обратна връзка. Те се основават на Процедура за външна обратна връзка по CAF, разработена през 2009 г. от  Европейския ресурсен център по CAF към ЕИПА. Правилата са разработени по Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Правилата се прилагат от организации, които са внедрили CAF. След извършване на преглед и изготвяне на доклади за обратна връзка съгласно процедурата, експертите ще предложат организациите, които са изпълнили условията, да получат етикет „Ефективен CAF потребител“.

Носителите на етикета „Ефективен CAF потребител“ от първите 16 администрации, внедрили модела, ще станат известни до септември 2018 г. след първото прилагане на процедурата.

Повече информация за добри практики и ползи от прилагането на процедурата, може да намерите в приложения документ.