Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ е с обща продължителност 18 месеца (01.07.2019 г. -31.12.2020 г.) и с бюджет 641 300. 27 лв., което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление “. БФП е в следното съотношение: 85 % (545 105,23 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (96 195,04 лв.) национално съфинансиране.

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка. Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.

В хода на изпълнение на дейностите по проекта, нови 32 администрации в страната ще получат подкрепа в процеса по внедряване на модела, като техни представители ще преминат серия от общи и специализирани обучения.

Основни дейности:

 


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.