Конкурс за добри практики 2014

        Конкурси за добри практики 2014

Ръководителите на много централни и териториални администрации разработват и прилагат иновативни практики, с които подобряват ефикасността на своите институции. Тези постижения заслужават внимание и признание, защото разкриват вътрешния потенциал на администрацията да модернизира своята дейност. В голяма степен обаче проблемите на администрациите са идентични, което предполага иновациите и добрите практики от дейността на дадени администрации или техни звена, да се възприемат и прилагат в други администрации. Това е бърз и ефективен начин за подобряване управлението и изпълнението в много администрации.

През 2014 година ИПА организира конкурси за добри практики в средните две категории: Иновативни практики в доброто управление и Иновативни е-решения и практики. За участие в конкурсите бяха представени повече от десет практики на централни, областни и общински администрации. Всяка от предложените практики е израз на силна екипна мотивация за прилагане на нови и ефективни решения в дейността на администрацията. В категория„Иновативни практики в доброто управление“ са номинирани следните две практики:

  • Национален център за информация и документация към МОНс практиката: „Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование“.
  • Община Троянс практиката: „Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.

В категория„Иновативни е-решения и практики“ е номиниранапрактиката на Националния осигурителен институт„Е-обмен между  Националния осигурителен институт и Агенция по заетостта“.

Наградата за номинираните практики е участие на техни екипи в обучение на европейски институти по публична администрация.

В сътрудничество със Стопанска академия-Свищов беше проведен и конкурс за най-добра областна администрация. Наградени бяха:

  • Областна администрация Благоевград: за най-добра администрация
  • Областна администрация Сливен: за най-иновативна администрация
  • Областна администрация Русе:  за най-активна администрация
  • Областна администрация Ловеч: за най-прозрачна администрация
  • Областна администрация Смолян: за най-проектно ориентирана  администрация

Наградените практики са публикувани в Интернет страницата на ИПА.

През 2015 г. ИПА продължава да организира конкурси за иновации и добри практики в две области на административната дейност: добро управление и Е-управление. В допълнение към тези инициативи ИПА организира конкурс за млади държавни служители.