Рейтинг на учещи организации

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация“, ИПА апробира онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“. Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката,на специално организирана церемония, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.

 

През месец октомври 2017, за втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката беше извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В самооценката участваха близо 1300 служители от 70 централни териториални администрации в България.

 

В периода октомври-декември 2018 г. предстои поредното провеждане на самооценка с въпросника „Учеща ли е вашата организация“. Самооценката е в съответствие с промените в Закона за администрацията от октомври 2017 г., с които беше въведено задължение администрациите да прилагат управление на качеството в своята дейност. Както е добре известно, всички системи за управление на качеството изискват периодично измерване и оценка на ефекта от различни интервенции в организацията, свързани с  планирането, лидерството, управлението на хората и др. Самооценката „Учеща ли е вашата организация?“ е много добра възможност администрациите да разширят или затвърдят своите практики за управление на качеството.

 

Инициативата на ИПА е в пълно съответствие и с една от най-новите препоръки на Европейската комисия, която в началото на август 2018 г. публикува доклад за резултатите от сравнително изследване „Measuring Public Administration: A Feasibility study for better comparative indicators in the EU”. В документа се подчертава необходимостта от повече данни и по-качествена информация за различни аспекти на административната дейност Една от основните препоръки е да се правят повече проучвания и оценки сред служителите с цел събиране на сравнителни данни за публичната администрация, включително по отношение на ученето и развитието на служителите.

 

Повече информация за самооценката „Учеща ли е вашата организация?“ през 2016 и 2017 г. можете да намерите на интернет страницата на ИПА на активните линкове по-долу.

 

 

За повече информация:

Радостина Димитрова,

ст. експерт

тел: 02/940-37-61

имейл:

 

Публикации:

Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация

 

Видео:

Интервю с Ваня Кастрева, началник на РУО София град, победители по показател Лидерство за 2016 г. 

 

Интервю с Венцислава Генова, началник на РУО Варна и със старши експерт Розета Заркова 2016

 

Интервю с главния секретар на областна дирекция "Земеделие", гр. Монтана 2017

 

Интервю с главния секретар на община Вълчедръм - 2017

 

Минали издания:

Рейтинг на учещите организации 2017

 

Рейтинг на учещите организации 2016