През 2016 г. ИПА обявява конкурс за добри практики в следните категории:

 

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ – инициативи за преосмисляне и опростяване на работни правила и процедури (вътрешни и за външни клиенти), вкл. освобождаване от ненужни или излишно усложнени дейности, с цел повишаване на ефективността и ефикасността в работата, ограничаване/предотвратяване на информационното претоварване, фокусиране на усилията към по-съществени дейности и задачи, намаляване на задълженията за гражданите и бизнеса при поискване на публични услуги. 
  • АНГАЖИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – инициативи за въвеждане и утвърждаване на нова организационна култура, която повишава ангажираността на служителите и допринася за тяхното задържане в организацията чрез поставяне на по-предизвикателни и смислени цели, осигуряване на повече гъвкавост и автономия (самостоятелност при вземане на някои решения), подобряване на работния климат, овластяване на отделни служители и екипи, обучение, развитие, мобилност и др.
  • ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ – инициативи за приложение на отворените данни, подобряване на връзката с гражданското общество и бизнес, модернизиране на методите за осъществяване на комуникация (чрез социални мрежи, интернет страници и др.

Инструкции за кандидатстване
 


 


 

 

Срок за кандидатстване: 10 октомври – 7 ноември 2016 г.

Изтегли формуляр

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОБРАТА ПРАКТИКА

1. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката е доказано устойчива и се прилага в администрацията като е изграден административен капацитет за прилагане й.

2. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага за първи път в държавната администрация; Практиката е заимствана или адаптирана от друга организация.

3.ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Практиката изпълнява заложените цели; допринася за реализацията на определени проблеми; насочена е към проблеми на заинтересованите страни; постига планираните резултати.

4. ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАКТИКАТА

Практиката се прилага в резултат на ефективни партньорства както вътре в организацията; така и с други институции; организации в публичния сектор; бизнеса и гражданския сектор на обществото.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.Формулярът за кандидатстване е разделен в три основни раздела:

Раздел I: Обща информация за предлаганата практика – включва информация за наименованието на практиката и резюме на подадената практиката, по което ще бъде оценявано предложението.

Раздел II: Критерии за оценка на добрата практика – включва изброени критерии за оценка на добрата практиката, по които ще бъдат оценявани изпратените предложения.

Раздел III: Принципи за добро управление – включва изброени принципи на доброто управление, за които трябва да се следи при описване на добрата практика в Раздел I.

2. Формулярът за кандидатстване се попълва в Word, свален от интернет страницата на ИПА, като към него има възможност да се прикачат документи, доказващи изпълнението на отделните критерии за оценка.

3. Във формуляра следва коректно да бъдат отразени изискваните данни за контактна информация и описание на добрата практика.

4. Формулярът се подписва от служителя (служителите), отговорни за неговото съставяне и ръководител, който одобрява посочената информация.

5. Попълненият формуляр, заедно с приложенията към него (ако има такива) се изпраща на хартиен носител до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на адрес гр. София, 1000, ул. Аксаков 1.

6. В рамките на две седмици експертна оценителна комисия ще оцени събраните практики по категории и ще направи предложение към изпълнителния директор на ИПА за класиране на практиките.

7. Отличените практики ще бъдат представени на специална церемония по награждаване.

8. Всички събрани практики ще бъдат включени в електронен сборник с добри практики от дейността на българската администрация за 2016 година.

Практиките се подават на хартиен носител до г-н Павел Иванов - изпълнителния директор на ИПА на адрес гр. София, 1000, ул. Аксаков

Срокове

10 октомври – 7 ноември 2016 г. – попълване и изпращане на формуляри за Добра практика

8 - 30 ноември 2016 г.– оценяване на подадените добри практики

9 декември 2016 г.– Церемония по награждаването на добрите практики