Курс Е-7 Анализ и визуализация на данни

Курсът се провежда в смесена форма на обучение

Целева група

Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация с функции по разработване на политики и докладване на резултати

Описание

РАЗБИРАНЕ ЗА РИСКОВЕТЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

 

Предназначен за: експерти, които работят в организации, изпитващи рискове в своята дейност.

ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво, непосредствено свързани с осъществяване на планиране и изпълнение на мерки, насочени към интеграцията на етническите групи.

СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в централната и териториалнатаадминистрации, пряко ангажирани с изготвяне на проекти на актове и общоадминистративнидокументи.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ В ПРИЛАГАНЕ НАСЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

 

Предназначен за: ръководители и служители от общинските администрации, чиито задълженияса свързани с поддържането на регистри по Семейния кодекс, както и служители от дирекциите „Социално подпомагане”.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Предназначен за: ръководители в централната и териториалната администрации.

ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНАТА И ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

 

Предназначен за: ръководители и експерти в областта на изкуствата, културното наследство икултурния туризъм от местната администрация.

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ

 

Предназначен за: общински специалисти от звената за местни данъци и такси.