Курс П-1 Политически анализ

Целева група

Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация, които имат отговорности по разработване и реализиране на публични политики

Описание

СТРАТЕГИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Целева група:   Ръководители от централната и териториалната администрация
 
Описание:   В курса се разглеждат различни управленски стилове, проявени в конкретни ситуации, характеристиките на лидерската роля на различни нива в администрацията и в специфични сфери на дейност. Основните акценти в обучението са свързани с ролята на лидера за:
• Определяне на посоката и целите за развитие на организацията
• Водене на промяната и постигане на желаните цели и резултати

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (CAF) – ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ И ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

 

Европейската комисия препоръчва на страните членки да прилагат модела за оценка на качеството на административната дейност. Това е модел на самооценка, при който ръководители и служители оценяват качеството на своята дейност и предлагат решения за нейното подобрение. CAF е мощен инструмент за подобряване качеството и ефикасността на административната дейност. Той е отлична алтернатива на системите за управление на качеството, лансирани в частния сектор.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 

Предназначен за: ръководители от централната и териториалната администрации

ЛИЧНИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

НАСТАВНИЧЕСТВО ЗА СТАЖАНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Предназначен за:служители от звената по УЧР и за експерти, които са ангажирани снаставничество в провеждането на стажове в администрацията.

ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации