КОЛЕГИУМ, РЗИ Враца

Колегиумите в РЗИ-Враца включват етап на предварителна подготовка , изразяваща се в следното:

  1. Предложения на теми за колегиум във всяка от 5-те дирекции.
  2. Избор на тема за колегиум от всяка дирекция.
  3. Обобщаване на темите, предложени от дирекциите в Инспекцията.
  4. Приемане на План за колегиуми(със срокове и отговорници на изпълнение) на Директорски съвет .

Планът за колегиуми включва разглеждането на 5 – 6 теми годишно, утвърждава се от директора на Инспекцията и е поставен на информационното табло във фоайето на сградата. В същото време той е отворена система и когато се появи важна и актуална тема, тя може да се включи допълнително в него.

Колегиумът се провежда в планирания ден и час в обучителната зала на РЗИ-Враца, която е оборудвана с всички необходими технически средства. Присъстват всички служители. Конкретната тема се представя  , след което презентиращият предоставя възможност за задаване на допълнителни въпроси от страна на присъстващите. Колегиумът е с продължителност от 45 мин. до 1 час в рамките на работното време.

След колегиума, който желае може да получи презентацията и допълнителни материали (брошури, листовки и други).

 

Д-р Ирена Видинова

заместник-директор РЗИ Враца