Конкурс за иновативни практики в доброто управление

Конкурс за иновативни практики в доброто управление (ДП-1)
Този конкурс е за управленски решения и практики, които са подобрили значително дейността на отделно звено или на цяла администрация. В по-конкретен план, иновациите и добрите практики биха могли да се сведат до разработването и изпълнението на:
• иновативни програми и проекти, резултатите от които са повишили значително каче-
ството на административната дейност;
• планове за действие, чието реализиране е довело до укрепване на капацитета на
организацията/звеното да изпълнява делегирани дейности;
• мерки и действия, които са подобрили значително прилагането на публичните полити-
ки в различните области;
• мерки и действия, които повишават степента на отвореност в управлението и комуника-
цията с гражданите,представителите на бизнеса и неправителствените организации).
Комисия от експерти на ИПА ще оцени предложенията и ще номинира иновативни решения за представянето им на специален форум. Най-добрите от тях ще бъдът наградени с участие в заключителната церемония на Европейския конкурс за иновативни практики в доброто управление през м. ноември 2015 г. в Маастрихт, Холандия.
Период за представяне на иновативните практики: 15.09.-15.10.2015 г.
 
За контакти:

Изпратете добра практика