КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА на ДОБРА И/ИЛИ ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

 
1 Start 2 Complete
Административни данни
/наименование и адрес на институцията/
/наименование на практиката/
/дата на подаване на предложението/
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА САМОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО:
I. Принцип "Върховенство на закона"
1. Самооценка на съответствието с принципа
II. Принцип "Ефективност"
1. Самооценка на съответствието с принципа
ІІІ. Принцип „Прозрачност и откритост“
1. Самооценка на съответствието с принципа
на интернет / интранет страницата на организацията, на информационни табла, чрез информационни брошури, чрез обществени обсъждания и по други начини, осигуряващи, че информацията достига до различни социални групи
ІV. Принцип „Неутралност“
1. Самооценка на съответствието с принципа
V. Принцип „Отчетност“
1. Самооценка на съответствието с принципа
VІ. Принцип „Грижа за клиента“
1. Самооценка на съответствието с принципа
Контролни данни
име, фамилия, длъжност,
име, фамилия, длъжност