КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА на ДОБРА И/ИЛИ ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

В процес на разработване. Формата ще бъде активна след 21 август 2015 г.
 
 
Целта на самооценката на този етап е кандидатът сам да прецени дали предложената от него практика съответства на задължителните шест принципа (Върховенство на закона; Ефективност; Отчетност; Прозрачност и откритост; Неутралност; Грижа за клиента) на доброто управление и дали практиката може да бъде предложена за оценяване на следващата фаза.
 
За да преминете на втори етап, следва да отговорите на всеки един от въпросите по всеки от принципите, като подкрепите самооценката си с необходимото описание в Контролния лист за самооценка се прилага към Формуляра за кандидатстване.
За да попълните Контролния лист за самооценка кликнете тук.