Проекти

ИПА има дългогодишен опит в участието и изпълнението на проекти.

 

МИНАЛИ ПРОЕКТИ

 

През 2016 г., ИПА сключи два договора за безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат на това в периода 2016 - 2018 г. са в процес на изпълнение следните два проекта:

 

 

 • Проект "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите"
  За повече информация: ТУК
 • Проект "Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики"
  За повече информация: ТУК

 

През програмен период 2007 - 2013 г. като бенефициент ИПА е изпълнил успешно следните проекти:

 

 • „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на ЕС“,осъществен сфинансовата подкрепа на Оперативна програма оперативен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд;
 • „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“,осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма оперативен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

ИПА е осъществил три проекта по Програма ФАР за изграждане на Института, за обучение на малцинствени групи и за развитие на компетентностите на висши държавни ръководители в периода 2001-2006 година.

 

В качеството си на партньор ИПА е взел участие в следните проекти:

 

 • „Гео  Промотиране“, финансиран от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция 2007-2013
 • „Трансфер на иновациите в методиките за служители в ЕС: Продължение на съвместните методи за обучение“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд;
 • „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд;
 • „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС“, финансиран от Оперативна програма оперативен капацитет, Европейски социален фонд.

 


Изтегли портфолио с проекти на ИПА