Мисия, визия и цели

Институтът по публична администрация (ИПА) е създаден по силата на Закона за държавния служител през 2000 г. Той е структура към Министерския съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация.

 

Мисия:   

Провеждане на обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

 

Визия:

ИПА е лидер в обучението на държавната администрация като използва съвременни технологии, методи и програми за обучение, а клиентите на института оценяват високо качеството на предоставяните услуги.

 

Стратегически цели (2016-2020):

  • Да модернизира въвеждащото обучение за новоназначени служители чрез прилагане на гъвкави и ефективни форми на учене.
  • Да повиши удовлетвореността на клиентите от качеството на предоставяните обучения.
  • Да затвърди провеждането на изследвания и анализи като основна част от дейността на института в подкрепа на доброто управление и модернизацията на администрацията.
  • Да разшири разпространението на добри практики и на консултантски услуги за подобряване на управлението.
  • Да участва в осъществяването на регионални инициативи за модернизация на публичната администрация.
  • Да се утвърди като водещ  център по отношение на стандартите за обучителни услуги за служители в държавната администрация, предоставяни от други държавни институции.

Списък на нормативни актове и документи, определящи дейността на ИПА:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2016-2018 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (2014 - 2020)

ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРДА (2015)