Обобщен доклад за резултатите от самооценката "Учеща ли е Вашата администрация?""

23 Декември 2021

В секция „Публикации“ на интернет страницата на ИПА вече е публикуван обобщеният доклад за резултатите от самооценката на българските администрации по показатели за учеща организация. Инициативата се провежда за четвърти път и резултатите от нея дават възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, да се сравняват с най-добрите и да разберат как да станат по-успешни в усилията си за организационно усъвършенстване.