АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ В ПРИЛАГАНЕ НАСЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Сигнатура: 
(ЗА-2)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и служители от общинските администрации, чиито задълженияса свързани с поддържането на регистри по Семейния кодекс, както и служители от дирекциите „Социално подпомагане”.

Цели на обучението:
• да се разгледат законовите разпоредби на новия Семеен кодекс, както и в други
нормативни актове,имащи връзка с неговото приложение;
• да се обогати познанието по решаване на проблеми чрез споделянето на решения отразлични казуси в дейността на общинските администрации.
Учебно съдържание:
• Длъжностно лице по гражданско състояние.
• Режими на имуществени отношения между съпрузите.
• Регистри по гражданско състояние.
• Документи за самоличност.
• Осиновяване.
• Настойничество и попечителство.
• Правила за сключване на брак на чужди граждани – установяване на липсата на пречки засключване на брак.
• Правила за развод, произход, осиновяване и наследяване с международен елемент.
• Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове.
• Приложение и допускане на апостила от българските публични власти.

Такса за обучение: 
120 лв.