Сигнатура: (ПП–5)
Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в централната и териториалната администрации, пряко ангажирани в процеса на разработване и прилагане на нормативни актове за регулиране на стопанската дейност.

Цели на обучението:
• да представи практиката по прилагането на нормативната уредба за административното регулиране и обслужване на стопанската дейност;
• да представи съвременните концепции за анализ и оценка на въздействието на регулациите върху икономическото развитие;
• да формира умения за анализ на тежестите на въвеждани регулации за стопанска дейност.
Учебно съдържание:
• Регулиране на бизнес дейностите. Цената на регулацията. Принципи на доброторегулиране.
• Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контролвърху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) като средство за провеждане на реформите.
• Административно регулиране и административен контрол. Програмата за по-добро регулиране.
• Административното регулиране и оценката на въздействието. Оценката на въздействието (ОВ) като инструмент за подобряване на регулаторната среда.
• Форми и съдържание на ОВ. Подходи за извършване на ОВ. Разработване на варианти.
• Консултациите като инструмент за подобряване на регулаторната среда. Принципи и практики за консултиране със заинтересованите страни.
• Административното регулиране и защита на конкуренцията. Пропорционалност исъотносимост на регулацията. Оценка на нуждата от административно регулиране.
• Доклад на Световната банка /2013 г./: „По-добро регулиране за по-висок растеж. Регулирането на бизнеса в България –постижения и препоръки”.
• Административна тежест и режим на административните такси. Обща регулаторна тежест за фирмите в сравнение с други съизмерими държави членки на ЕС.
• Практически задачи.

Такса за обучение: 200 лв.