АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС

Сигнатура: 
(ЧЕО–3)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които работят с институциите на ЕС. Необходимо е най-малко ниво на познание В2 по Общата европейска езикова рамка.

Цел на обучението:
• формиране на езикови знания и умения за работа с терминологията, свързана с актуални проблеми на ЕС. Затвърждаване на терминологията във вербален и писмен контекст.
Учебно съдържание:
• Представяне и обсъждане на най-често срещани термини, свързани с историческото развитие на ЕС, наименования на неговите институции, основни политики, процес на вземане на решения.

Такса за обучение: 
270 лв.