ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Сигнатура: 
(ОПА-4)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• да се придобият приложни знания и умения за попълване на декларации за конфликт наинтереси;
• да се разкрие контрола по спазването на законови изисквания;
• да се идентифицират ситуации на конфликт на интереси.
Учебно съдържание:
• Същност и специфика на конфликта на интереси в публичната администрация.
• Единна система за управление на конфликта на интереси; деклариране.
• Декларация за несъвместимост.
• Декларация за частни интереси.
• Декларация за настъпили промени.
• Декларация за частен интерес по конкретен повод.
• Последици при нарушения във връзка с декларирането.
• Задължения във връзка с декларирането. Контрол върху декларациите.
• Анализ на риска от конфликт на интереси.
• Решаване на казуси.

Такса за обучение: 
80 лв.