ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА

Сигнатура: 
(ДУО-1)
Продължителност: 
2 дни,16 учебни часа

 

Предназначен за: секретари на общини и директори на дирекции в общински администрации.

Цели на обучението:
• да се дефинират принципите за добро управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;
• да се разкрие доброто управление като синтезирана концепция, водеща до по-доброизпълнение на административната дейност;
• да се разкрие механизма на интегриране на концепцията в нормативни актове и действия на ръководители и служители;
• да се разкрият индикаторите за оценка и ранкиране на общините;
• да се формират умения за разработване на програма за приложение на добротоуправление и изпълнение в дейността на общинските администрации.
Учебно съдържание:
• Принципи на добро управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
• Модели на добро управление, базирани на добри практики на европейски и българскиобщински администрации.
• Методика на Омбудсмана на Република България за оценка на доброто управление вобщините.
• Запознаване с добър опит в управлението на европейски и български общини.
• Разработването на програма за добро управление и изпълнение на общинскатаадминистрация.

Такса за обучение: 
160 лв.