ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ – ОТВОРЕНА И ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сигнатура: 
(ОПА-1)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: служители на ръководни длъжности.

Цели на обучението:
• да представи доброто управление като концепция и политика;
• да разгледа основни насоки и действия за отворено и прозрачно управление;
• да формира знания за сътрудничество на администрацията с гражданските и бизнес организациите в разработването на публичните политики.
Учебно съдържание:
• Концепцията за отворено управление и прозрачна администрация.
• Законова рамка за отвореното управление и прозрачната администрация.
• Гражданското участие като елемент на отвореното управление.
• Обществените съвети – етични стандарти, конфликт на интереси, практически аспекти на функционирането, публичност и прозрачност.
• Примерни анализи.

Такса за обучение: 
160 лв.