ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Сигнатура: 
(ЕБ–9)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: служители на ръководни и експертни длъжности в централната и областните администрации, ангажирани с управлението и разпореждането с държавна собственост.

Цели на обучението:
• да се представи законовата рамка за управление на държавната собственост;
• да се направи анализ на често допускани слабости и грешки в приложението на закона;
• да се разкрият добри практики в неговото приложение.
Учебно съдържание:
• Правна рамка и режим на управление на собствеността (ЗС, ЗДС, ТЗ).
• Свързаност на Закона за управление на държавната собственост с други закони (ЗУТ, ЗПСПК, ЗК).
• Приложни анализи за ефективно и неефективно управление на собствеността.
• Анализи за управление на собствеността в договори за наем, концесии и публично-частно партньорство.

Такса за обучение: 
120 лв.