ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Сигнатура: 
(ДУО-2)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: служители на ръководни и експертни длъжности в териториалните администрации, ангажирани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

Цели на обучението:
• да се усвоят правните регулации и процедури за ефективно приложение на Закона заобщинската собственост;
• да се анализират допускани нередности и проблеми в управлението на общински активи;
• да се представят добри и лоши практики в управлението на капиталовите активи наобщината.
Учебно съдържание:
• Правна рамка и режим на управление на общинската собственост.
• Взаимодействие с други закони, регулиращи използването на общинската собственост.
• Анализи и оценки относно концесиите, договаряни от общините.
• Възможни обекти за публично –частни проекти и подходи за тяхното развитие.
• Практики и конкретни казуси.

Такса за обучение: 
160 лв.