ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И КИБЕР РИСКОВЕ

Сигнатура: 
(УИС-3)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: експерти от централната и териториалната администрации, чиято дейност е свързана с разработката и внедряването на ИТ системи.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения за работа с информационни системи.
Учебно съдържание:
• Въведение.
• ISO 27001.
• Рискове и заплахи в Интернет.

Такса за обучение: 
80 лв.