ИНОВАЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ: ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ (OPEN DATA) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сигнатура: (ОПА-2)
Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители в централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• да се представи принципа за отворени данни като условие за открита администрация;
• да се усвоят знания и развият технически умения, свързани с въвеждането на отворени данни и с мониторинга на процесите в тази насока;
• да се формират технически умения, свързани с идентифициране на отворените данни в институциите и тяхното предоставяне в отворен формат;
• да се направи сравнителен анализ от въвеждането на инициативата за отворени данни в други страни от ЕС.
Учебно съдържание:
• Изискванията на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.
• Публичната информация: създаване на база данни в структуриран, читаем и годен за повторна употреба формат.
• Практики и процедури за предоставяне на публична информация в България.
• Технически насоки за въвеждане на отворени данни.
• Разпределение на отговорностите, свързани с отварянето на данните.
• Индикатори за отворени данни.
• Мониторинг на инициативата.
• Добри практики в страните от ЕС.

Такса за обучение: 80 лева