КАК ДА ТЪРСИМ И НАМИРАМЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАЦИИ И ПОЛИТИКИ

Сигнатура: 
(ЕРФ-6)
Продължителност: 
1 ден, 8 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,които желаят да развият практическите си умения за бързо намиране и анализ на информация идокументация по въпроси, свързани с членството на България в ЕС.

Цели на обучението:
• да предостави на държавните служители систематизирано практическо ръководство заактуалните информационни канали за намиране на полезна информация по въпроси,свързани с членството на страната ни в ЕС;
• да формира и развие практическите умения на държавните служители за ефективна работас информационните интернет източници по въпроси на ЕС и членството на България,необходими в тяхната работа;
• да развие знания на държавните служители за достъпа до ключови европейскиинформационни източници и техники за бързо намиране на информация за стратегически,аналитични и работни документи, законодателство и практика, политики и статистическиданни на ЕС, както и европейска библиография и терминология.
Учебно съдържание:
• Преглед на информационната и комуникационна политика на ЕС.
• Европейската институционална система и контактите с европейските институции, структурии звена.
• Ключови източници за правните регулации на ЕС: договори на ЕС, законодателнипредложения, действащо законодателство и съдебна практика на ЕС. Как оперативно даработим с тях?
• Ключови източници за общностните политики на ЕС в контекста на участието на България втях.
• Достъп и интернет източници до документацията на ЕС: стратегически и работнидокументи, аналитични документи, доклади и книги на институциите, препоръки,инициативи, прес съобщения и библиография.
• Техники и методи за намиране на търсената информация с оглед на служебнитезадължения на публичната администрация.

Такса за обучение: 
80 лв.