КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК (надграждащ курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–7 Б)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които имат знания по френски език и се нуждаят от изграждане на комуникативни умения в работата си и в срещи с френскоезични партньори. Необходимо е най-малко ниво на познание В1 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• да повиши комуникативните умения по френски език в административна среда;
• да повиши езиковите умения в конкретни практически ситуации;
• да доразвие комуникативните умения на обучаваните.
Учебно съдържание:
• Обучението се фокусира върху доразвиване на уменията за слушане, говорене и писане по определени теми от практиката на администрацията.
• Развива уменията за начини на презентиране, подготовка на резюме, отговор на възникнали въпроси по време на презентацията.

Такса за обучение: 
270 лв.