КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на немски език (надграждащ курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–5 Б)
Продължителност: 
5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в териториалната администрация, които са пряко ангажирани с международната дейност, с поддържане на връзки с европейски институции и които имат

практически опит. Необходимо е най-малко ниво на познание В1 по Общата европейска езикова рамка.
Цели на обучението:
• развиване на умения за личностно представяне и представяне на собствената институция – структура, функции, административни услуги;
• усвояване на стандартите за делова кореспонденция на немски език и най-честоизползваните формати на документи;
• развиване на умения за използване на специфичен тон, език и стил при водене накореспонденция на немски език (имейли, писма);
• да представи термини и немски наименования на учреждения, органи, длъжности, видове документи и служби в Европейския съюз и Република България.
Учебно съдържание:
• Усвояване на специфична лексика и терминология за представяне на длъжност и институция в делова среда.
• Изучаване и упражняване на специфични изрази и словосъчетания, използвани в контекста на делови срещи, форуми, дискусии.
• Език и стил на провеждане на телефонен разговор.
• Запознаване с основните изисквания за водене на делова кореспонденция на немски език.
• Формат и стил на делово писмо, съобщение по електронна поща.
• Използване на специфични лексикални структури според целта на писмото/съобщението.
• Използване на специфични въвеждащи, свързващи, обобщаващи думи и изрази.
• Начална и заключителна част на деловия документ.
• Език и тон на деловата кореспонденция.
• Работа по казуси (писане на писма, съобщения).

Такса за обучение: 
270 лв.