Курс Е-7 Анализ и визуализация на данни

Продължителност: 
16 учебни часа

Курсът се провежда в смесена форма на обучение

Целева група

Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация с функции по разработване на политики и докладване на резултати

Описание

Курсът цели да развие ключови знания и умения за работата с големи масиви от данни и превръщането им в добре структурирана и разбираема информация, която е подходяща за изготвяне на отчети и справки. В обучението се разглеждат основните анализи на данни и информация чрез инструменти за бизнес анализ (Self-service Business intelligence). Разяснява се трансформирането на неструктурирани данни в детайлни справки и анализи и изготвянето на детайлни интерактивни визуализации. За обучението не се изисква практически или академичен опит в статистическия анализ. Участниците се запознават с различни способи за събиране, преобразуване, изчистване, анализ и оформяне на данни. По време на обучението се работи с данни от портала за отворени данни на държавната администрация. Обучението се провежда в смесена форма – присъствена и електронна форма

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

  • познават основни статистически анализи;
  • могат да работят с големи масиви от данни;
  • познават различни способи за събиране, преобразуване, изчистване, анализ и оформяне на данни;
  • могат да създават предварително зададени табла за визуализация на данни и правила за тяхната автоматична актуализация, географско позициониране на данни;
  • могат да работят с отворени данни.

Продължителност 16 учебни часа

Период на провеждане април-юли

Такса 160 лв.