Курс М-8 Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти

Продължителност: 1.5 дни, 12 учебни часа

В сътрудничество с Института за икономическа политика

Целева група

Секретари на общини, IT ръководители на общински администрации, служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси.

Описание

В този нов курс се разяснява нормативната уредба и технологичните аспекти на дигиталната трансформация на общинско ниво. Разглеждат се възможностите за подобряване на функционалността и съдържанието на предлаганите от местните власти услуги и за структуриране на процесите в администрацията спрямо нуждите на бизнеса и гражданите. Специално внимание се отделя на изграждането на концепция за публичност и гражданско участие чрез използване на цифрови технологии. Обучението включва и обсъждане на добри български и европейски практики.

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

  • познават съвременното приложение на цифрови технологии в администрацията;
  • разбират подходите за използване на цифровите технологии в предоставянето на услуги на бизнеса и гражданите;
  • познават инструментите за изучаване и анализ на потребностите на гражданите и бизнеса.

Продължителност 1.5 дни, 12 учебни часа

Важно!

Обучението се пренасочва за периода септември - декември и ще се провежда без такса за участие по проект„Работим за хората  - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.