Курс Н-10 Прилагане на новия Закон за концесиите

Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

В сътрудничество с дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет

 

Целева група

В този курс се представят целите, структурата и основното съдържание на новия Закон за концесиите. Разясняват се финансово-икономическите елементи на концесията и изискванията за тяхното определяне, етапите на възлагането на концесии, видовете процедури за определяне на концесионер, организацията и провеждането на процедурите, обжалването на решенията в процедурата за определяне на концесионер. Специално внимание се отделя на същността и съдържанието на концесионния договор, както и на контрола по неговото изпълнение. Освен това се обсъжда реда за създаване и поддържане на партиди в Националния концесионен регистър.

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

  • разбират същността на концесията, реда и етапите за възлагане на концесии;
  • знаят как се провежда открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог;
  • знаят как се изготвят проекти на концесионни договори и какви са условията за изменение на концесионните договори;
  • познават реда за осъществяване на контрол по изпълнение на концесионни договори;
  • знаят как се създават и поддържат партиди в Националния концесионен регистър.

Продължителност 2 дни, 16 учебни часа

Обучението ще се провежда през периода септември – декември и ще се провежда без такса за участие по проект„Работим за хората  - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.