Курс П-1 Политически анализ

Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

Целева група

Служители на ръководни и експертни длъжности в централната и териториалната администрация, които имат отговорности по разработване и реализиране на публични политики

Описание

Курсът има за цел да разясни същността и методологията на политическия анализ и да развие практически умения за осъществяването му при диагностициране и решаване на съществуващи проблеми и провеждане на определени публични политики. В обучението се разглеждат процедури и фази на политическия анализ, обсъжда се комуникацията на политическото съдържание. Специално внимание се отделя на видовете политически анализ и работата с политически документи. Участниците в курса ще се запознаят и с основни техники за политически анализ.

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

• познават характера на политическия анализ;

• разбират функциите на политическия анализ;

• знаят как се осъществява политически анализ;

• знаят как да боравят с техниките на политическия анализ;

• имат информационно-аналитични умения.

Продължителност 2 дни, 16 учебни часа

Важно!

Обучението се пренасочва за периода септември - декември и ще се провежда без такса за участие, по проект„Работим за хората  - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.