Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа

В сътрудничество със Сметната палата на Република България

Целева група

Ръководители и служители на експертни длъжности в централната и териториалната администрация, ангажирани с управлението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от ЕС, служители в администрации бенефициенти, външни и вътрешни одитори

Описание

В курса се разглеждат основните аспекти на одита на изпълнението като инструмент за подобряване управлението на средствата от ЕС и укрепване на връзката между ресурси и резултати. Съдържанието на курса се основава на възприетия на ниво ЕС подход за ориентиране към резултати. В обучението се представят и обсъждат движещите сили на кохезионната политика и ключовите елементи на реформирането й през настоящия програмен период. Специално внимание се отеля на ролята на одита на изпълнението в този контекст.

Очаквани резултати

След завършване на обучението участниците ще:

  • имат знания за същността и ключови аспекти на реформата на политиката по сближаване;
  • познават основните принципи на управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • разбират подхода за ориентиране към резултати и интервенционната логика през настоящия програмен период;
  • имат знания за същността и перспективите пред одита на изпълнението на средствата от ЕС.

Продължителност 1 ден, 8 учебни часа

Важно!

Обучението се пренасочва за периода септември - декември и ще се провежда без такса за участие по проект„Работим за хората  - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.