ЛИЧНИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Сигнатура: 
(УА-6)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за:ръководители от централната и териториалната администрации

Цели на обучението:
• да се изградят знания и умения за ефективно управление на времето и стреса на работното място;
• да се усвоят методите за успешна делова комуникация;
• да се формират умения за интелигентно и емоционално управление на звеното.
Учебно съдържание:
• Управление на времето и стреса
- Определяне на приоритети, срокове за изпълнение, загуба на време, стандарти за управление на времето, делегиране на функции.
- Как да намалим стреса от лошо изпълнение на служителите ?
• Етичност в комуникациите със служителите
- Етични стандарти и етика на отношенията.
- Неетичната среда в организацията и подходи за справяне с етични дилеми и конфликти.
• Как да управляваме интелигентно и емоционално?
- Емоционалните организации постигат по-висока ефективност.
- Как да направим организацията да „живее“ с проблемите на службата?
- Споделяне на управленските функции.

Такса за обучение: 
200 лв.