МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ

Сигнатура: 
(ДУО-5)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа

 

Предназначен за: общински специалисти от звената за местни данъци и такси.

Цели на обучението:
• да се придобият знания за спектъра на общинските услуги, за които се налагат такси;
• да се анализира методиката за определяне на общинските такси по отделни направления;
• да се разкрият добри и лоши решения относно образуването на общинските такси.
Учебно съдържание:
• Преглед на съществуващата практика по остойностяване на публичните услуги и определяне размера на местните такси и цени на услуги.
• Въведение в методиката за остойностяване на публични услуги Activity Based Costing.
• Определяне на преките и непреките разходи за предоставянето на публичните услуги.
• Остойностяване на дейностите по чистотата и определяне на «такса битови отпадъци».
• Остойностяване на административните услуги.
• Остойностяване на техническите услуги.
• Определяне на наемните цени на базата на реалната амортизация на активите.

Такса за обучение: 
120 лв.