НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сигнатура: 
(ДУО-7)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и служители в териториалната администрация.

Цели на обучението:
• да допринесе за подобряване на дейността на общините и на административнотообслужване на гражданите;
• да задълбочи познанията и уменията на общинската администрация относно създаванетои законосъобразното прилагане на нормативните и административни актове в общината;
• да предостави информация и развие знанията на общинската администрация относнонадзора за законност върху актовете и дейността на администрацията, осъществявана отадминистративната прокуратура;
• да повиши знанията на служителите в общинските органи за процеса наадминистративното правораздаване.
Учебно съдържание:
• Прокурорски надзор за законосъобразност върху дейността и актовете на общинскатаадминистрация.
• Значението на административното правораздаване за законосъобразността в действиятана общинската администрация. Съдебна практика по актуални проблеми. Практики отдейността на омбудсмана.
• Практики по прилагане на ЗОДОВ и ЗЗД при вреди, причинени на граждани от органи наобщинските органи.

Такса за обучение: 
200 лв.