НЕМСКАТА ГРАМАТИКА (опреснителен курс)

Сигнатура: 
(ЧЕО–11)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които се нуждаят от опресняване и систематизиране на правилата на немската граматика. Необходимо е най-малко ниво на познание А 2.1 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• опресняване, систематизиране и обогатяване на познанията върху немската граматика;
• развиване на практически умения за правилно приложение на правилата на немската
граматика в устната и писмена комуникация.
Учебно съдържание:
• Части на речта: съществително име, прилагателно име, местоимения, числителни имена, глагол, наречие, предлози, съюзи.
• Видове изречения: просто изречение, сложно изречение.
• Главни части на изречението: подлог, сказуемо.
• Второстепенни части на изречението: допълнение, определение, обстоятелствено пояснение.
• Склонение на съществителни и прилагателни имена.
• Пряка и непряка реч.
• Съгласуване на времената.

Такса за обучение: 
270 лв.