Сигнатура: (ПП-4)
Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа

 

Предназначен за: служители с юридическо образование в централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• представяне на концепцията за въвеждане на комплексно административно обслужване (публичното право в контекста на доброто управление);
• запознаване с нормативната уредба на комплексното административно обслужване (действащото законодателство и законодателство de lege ferenda в процесуално-правен и организационно-правен аспект).
Учебно съдържание:
• Същност, принципи и предпоставки за въвеждане на комплексно административно обслужване.
• Представяне на действащото законодателство в областта на административнотообслужване (общо и специално законодателство).
• Нормативна уредба на комплексното административно обслужване:
o Дефиниция на комплексно административно обслужване с оглед на правните субекти;
o Определяне на сроковете за комплексно административно обслужване – времеви правни аспекти;
o Правила за формиране на таксата за комплексно административно обслужване –юридически аспекти на публичния избор и бюджетно право;
o Механизми за взаимодействие между звената в администрацията и между администрациите (принцип на координация в процеса на комплексно административно обслужване);
o Начини за предоставяне на услуги по различни канали за достъп (съотношение на канали за достъп и форми за действителност и доказване).

Такса за обучение: 80 лв.