ОБЩА РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (CAF) – ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ И ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Сигнатура: 
(УА-9)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Европейската комисия препоръчва на страните членки да прилагат модела за оценка на качеството на административната дейност. Това е модел на самооценка, при който ръководители и служители оценяват качеството на своята дейност и предлагат решения за нейното подобрение. CAF е мощен инструмент за подобряване качеството и ефикасността на административната дейност. Той е отлична алтернатива на системите за управление на качеството, лансирани в частния сектор.

Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации
Цели на обучението:
• да предостави информация и знания за CAF /Общата рамка за оценка/ като съвременен европейски модел за подобряване управлението на публичната администрация;
• да анализира възможностите и начините на прилагане на европейския модел CAF в структурите на българската публична администрация;
• да обсъди добри практики в прилагането на модел CAF в европейските страни и в България
Учебно съдържание:
• Съвременни подходи в управлението на публичната администрация.
• Моделът CAF: Обща рамка за оценка – европейският модел на управление на качеството в структурите на публичната администрация на централно и местно ниво.
• Анализ на модела CAF 2013: преглед, цели, основни елементи, критерии, техники на самооценка, методи на разработване на план за действие и на план за подобряване работата в организацията.
• Адаптиране на модела CAF за нуждите на българската публична администрация в
министерства, областни администрации и в общини.
• Добри практики и опит в прилагането на модел CAF в България.

Такса за обучение: 
200 лв.