ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Сигнатура: 
(ЕБ–2)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за:Ръководители и служители в централната и териториалната администрации, които са ангажирани с управлението на средства от европейските фондове и изпълнението на инвестиционни проекти и програми.

Цел на обучението:
• да се изградят знания и практически умения в областта;
• да се аргументира необходимостта от анализа „разходи – ползи”;
• да се разкрие същността на анализа „разходи – ползи;
• да се усвои (като знания, разбиране и умения) методологията на съвременния анализ „разходи – ползи”.
Учебно съдържание:
• Идентификация на оценявания проект.
• Осъществимост на проекта и анализ на възможните алтернативи (опции).
• Финансова възвръщаемост на капитала и финансова стабилност на проекта.
• Преминаване от пазарни към разчетни цени (цени в сянка).
• Остойностяване на непазарните влияния.
• Икономическа възвръщаемост на инвестицията.
• Анализ на чувствителността.
• Вероятностно разпределение на критичните променливи. Оценка на риска.
• Други подходи в оценката на проекти.

Такса за обучение: 
200 лв.