ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 – 2020 г. ПОДГОТОВКА НАПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И СФОРМИРАНЕ НАЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Сигнатура: 
(ЕРФ – 9)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които разработват и изпълняват проекти по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Цел на обучението:
• да се изградят знания и умения за разработване и ефективно управление на проекти поОПДУ.
Учебно съдържание:
• Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).
• Основни етапи в разработването и управлението на проекти по ОПДУ.
• Отчетност на проекта.
• Вътрешен и външен мониторинг на проекта.
• Роля и отговорности на ръководителя и членовете за управление и изпълнение на проекта.
• Разглеждане на основните документи за кандидатстване по ОПДУ.

Такса за обучение: 
120 лв.