ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ - ИЗИСКВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Сигнатура: 
(ЕП-3)
Продължителност: 
2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители на ИТ звената в централната и териториалната администрации.

Цел на обучението:
• да се изградят основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на Закона за електронно управление.
Учебно съдържание:
• Национален модел на данните.
• Основни регистри на Е-правителството.
• Процедури по регистрация на данни и услуги.
• Модел на организация на административната дейност, заложен в дефиницията наАдминистративна информационна система (АИС).
• Административна информационна система, като осигуряване на оперативна съвместимост в среда; създаване и поддръжка на електронни документи в средата на АИС.
• Канали за комуникация, поддържани от АИС; приемане на електронни документи през уеб;
обмен на документи през ЕСОЕД; изпращане на документи по електронна поща.
• Приложения за валидация, визуализация и редактиране на електронни документи.
• Сертификация на задания за ИТ-проекти; сертификация на АИС; приложения за валидация;
визуализация и редактиране на електронни документи.
• Предварителна оценка на налични информационни системи за пригодността им за бъдеща сертификация.
• Управление на проекти по създаване/доставка и внедряване на АИС.

Такса за обучение: 
160 лв.