ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (базовкурс)

Сигнатура: 
(ЕРФ - 7)
Продължителност: 
2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които разработват проектни предложения по Структурните фондове и други програми на ЕС.

Цел на обучението:
• да се формират знания относно управление и изпълнение на проекти;
• да изгради практически умения за изготвяне на проектен бюджет и последващото муотчитане;
• да се разкрият изискванията за законосъобразното и целесъобразното управление иизразходване на проектните средства.
Учебно съдържание:
• Проектeн цикъл.
• Структура и елементи на проект.
• Етапи на проектиране.
• Изграждане и работа в екипи.
• Изготвяне на проектен бюджет.
• Допустимост на разходите.
• Бюджет на проект. Изисквания и ограничения.
• Отчитане на проект – технически и финансови отчети.
• Злоупотреби и нарушения при управлението на средствата от ЕС.

Такса за обучение: 
200 лв.