ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

Сигнатура: 
(ЕБ–6)
Продължителност: 
1,5 дни , 12 учебни часа

 

Предназначен за: финансови мениджъри, главни счетоводители и финансови одитори.

Цели на обучението:
• анализ на принципите и изискванията за ефективна финансова отчетност;
• формиране на умения за спазване на финансовата дисциплина;
• представяне на превантивните мерки относно законосъобразното и целесъобразното управление и разходване на бюджетните средства;
• повишаване способността за ефективна подготовка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия.
Учебно съдържание:
• Общи принципи за изготвяне и предоставяне на финансовите отчети.
• Нормативните изисквания при отчитането на касовото изпълнение на бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
• Актуални въпроси по изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
• Нормативните изисквания при изготвянето и представянето на годишния баланс на бюджетните предприятия.
• Съпоставянето на информацията от отчета за касовото изпълнение на бюджета с информацията от годишния баланс като необходимо условие за правилното изготвяне на годишния финансов отчет.

Такса за обучение: 
120 лв.