Сигнатура: (ПП–2)
Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа.

 

Предназначен за: служители с експертни функции от централната и териториалнатаадминистрации.

Цели на обучението:          
• да представи предварителна и последваща оценка на въздействието като инструмент за ефективност в разработването и прилагането на нормативни актове и програми;
• да анализира методическите стъпки за извършване на оценка на въздействието;
• да развие умения за извършване на предварителна и последваща оценка на въздействието чрез примерен анализ на нормативен акт/програма.
Учебно съдържание:
• Европейска методика на предварителната оценка на въздействие на законодателство.
• Ръководство за оценка на въздействието в България.
• Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на
Република България.
• Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво.
• Основни елементи на общата оценка – анализ на разходите и ползите, синтетична оценка и препоръки.
• Практическо упражнение – разработване на оценка на въздействие на конкретен български нормативен акт.
 
Участниците се умоляват да изпратят на обучаващия мениджър нормативни актове или програми от тяхната дейност, по които имат извършена оценка или които да се използват като модел за практическото провеждане. След преглед на заявките, този курс ще се проведе като вариант само за местната администрация.:

Такса за обучение: 240 лв.