ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ (на английски език)

Сигнатура: 
(ЧЕО–10)
Продължителност: 
10 дни, 40 учебни часа за централна администрация; 5 дни, 40 учебни часа за териториална администрация.

 

Предназначен за: служители в централната и териториалната администрации, които използват английски език в работата си в срещи с англоезични партньори. Необходимо е най-малко ниво на познание В2 по Общата европейска езикова рамка.

Цели на обучението:
• да се усвоят специфични умения при разработването на презентации и представянето на синтезирана информация пред публика;
• да се развият практически умения за изказване и представяне на информация, прилагайки техники на работа и поведение.
Учебно съдържание:
• Практически ориентирана програма, която представя и упражнява езика, вербалнатакомуникация между партньори. Развива уменията за начини на презентиране, подготовка на резюме, отговор на възникнали въпроси по време на презентацията.
• Запознаване със специфичните изисквания за структура и организация на съдържанието на презентацията, ключови думи.
• Език и стил на презентацията.
- Средства за визуализация/илюстрация – видове и начин на използване.
- Специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на презентацията, и изрази за постигане на интерактивност.
- Въпроси от аудиторията – задаване на въпрос и отговор на въпрос.
- Представяне на тема от всеки участник, анализ на силните и слаби страни на презентацията – групова дискусия.

Такса за обучение: 
270 лв.