Сигнатура: (ПП–6.1)
Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа

 

Предназначен за: ръководители на правни дирекции и юрисконсулти, осъществяващи процесуално представителство; други служители с юридическо образование.

Цели на обучението:
• да разгледа основните принципи на административния процес, както и някои по-специфични норми на Административнопроцесуалния кодекс;
• да представи основните производства и практически постановки, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, както и относимата съдебна практика;
• да подходи към прилагането на принципите и нормите на административния процес чрез визията на Европейските демократични и правни системи.
Учебно съдържание:
• Предмет, обхват и действие на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основни принципи. Страни и представителство.
• Издаване на: индивидуални актове; общи и специфични.
• Оспорване на административните актове по административен ред.
• Възобновяване на производствата по издаване на административни актове и предложения и сигнали.
• Производство по оспорване на административни актове по съдебен ред (първа съдебна инстанция, касационна инстанция, обжалване на определения и разпореждания на административните съдилища).
• Производства по отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.
• Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
• Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения.
• Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК.

Такса за обучение: 200 лв.