ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за неюристи)

Сигнатура: 
(ПП–7.2)
Продължителност: 
1,5 дни, 12 учебни часа.

 

Аналогична програма за обучение (ПП-7.1), но във вариант адаптиран за неюристи.

Такса за обучение: 
120 лв.