Сигнатура: (ПП–7.1)
Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа

 

Предназначен за:служители с юридическо образование в централната и териториалната администрации.

Цели на обучението:
• да представи актуалните проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс;
• да представи съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС.
Учебно съдържание:
• Актуални проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс.
• Съдилища. Страни и представителство. Съобщения и призовки. Срокове и възстановяване на срокове. Такси и разноски. Глоби.
• Правна помощ. Процесуални действия на страните. Общ исков процес (подсъдност, основно производство, доказателства, отклонения във връзка с предмета на делото, отклонения във връзка със страните, отклонения в развитието на производството, решаване на делата, определяне на срока при давност).
• Обжалване на решения и определения; отмяна на влезли в сила решения.
• Особени искови производства. Обезпечително производство. Изпълнително производство.Охранителни производства.
• Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз.

Такса за обучение: 160 лв.